tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

know of them chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?