tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

know it all. antonyms: mild chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?