tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Freaking!!!!! AWESOME!!!!
logan koerbel
viết bởi dave didie 20 Tháng năm, 2010