tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Heart of ice, Rick. Heart of ice.
viết bởi Anonymous 21 Tháng bảy, 2003
 
2.
An anime series full of prudish celibate lesbian librarians where nothing ever fucking happens.
Arco likes Kokoro Library a lot - he's also a total fag.
viết bởi Rick Feynman 19 Tháng bảy, 2003