tìm từ bất kỳ, như là sex:

koonem horut nafas uh chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?