tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To be slapped from a krayts nut sack.. usually when ur incap'd on the ground..
oh shit a krayt bag comin at cha !
viết bởi Tal-ev Osimao 18 Tháng mười, 2004