Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:

kritarchy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?