tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
The act of snorting a line of coke while recieveing abumpkin.
Kyle P. and Gavin H. gave eachother krumpkins all night long. They then enjoyed anal intercourse.
viết bởi beaubomb 16 Tháng tư, 2008