tìm từ bất kỳ, như là trill:

lab on weekend chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?