Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

labia majoris chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?