tìm từ bất kỳ, như là turnt:

lack me jerry? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?