tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

lack of self respect chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?