tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

lack of self respect chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?