tìm từ bất kỳ, như là half chub:

lack of self respect chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?