tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Another word for vagina
Watch out she's got crabs in her lady cave!
viết bởi DizzyLizzy 27 Tháng hai, 2007
 
2.
A woman's Vagina
Steph "come into my lady cave, stud"

Talia "I'm not a man!"
viết bởi Salianopoplopolis 25 Tháng mười, 2009