tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
one very sexy woman!
ooo i love you laidler
viết bởi RG 04 Tháng bảy, 2003