tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Rabbish, crappy,sleazy, shitty or ghetto
This place is so laji even for laji.
viết bởi kevindatz 23 Tháng tám, 2006

Words related to laji

crappy ghetto rabbish shitty