tìm từ bất kỳ, như là wcw:

lame party chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?