tìm từ bất kỳ, như là fleek:

lame-ass story chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?