tìm từ bất kỳ, như là sounding:

lar lar chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?