tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
What you call really fat kidd, and i mean really fat.
Cool kid: hey Lard Chops, your fat, and so is your mom!!!!

Lard Chops: yeah well!!!! im so fat im bullet proof!!
viết bởi ph34r_me 24 Tháng sáu, 2005