tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

las vegas club music chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?