tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
weed, marijuana, or what ever u want to call it
Wanna buy some laugh grass?
viết bởi the high guy 18 Tháng chín, 2003