tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

laughing & lying & laughing chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?