tìm từ bất kỳ, như là thot:

laughing for a mad long time chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?