tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To vomit
Mike is in the can laughing in technicolor.
viết bởi grizzlyjack 29 Tháng năm, 2010