tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
when you are laughing and acting like a randy dinosaur in a clan match.
ROB: whatt theeee????
Ozair: ya right kid
Kevin: LAWLERSAURUSREX
viết bởi CAGEAY 26 Tháng chín, 2009