tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
To have teh lulz 24/7 with a bunch of people.
Dude: Yo, why teh fuck were you laughin all the time?
Lawl: I was havin lawlsex d00d.
viết bởi Chocolatez 27 Tháng tám, 2010