tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To laugh so hard it sounds as if you were having an orgasm.
Boy: (makes joke)
Girl: HAHAHAHAHA Lawlzgasm!
viết bởi mm; 11 Tháng năm, 2008

Words related to lawlzgasm

gasm lawlz lmao lol rofl