tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

leans-on-you-while-drunk chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?