tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

leave word chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?