tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
an awesome band .. andrew, john, patrick, danny, charlie. hometown of halifax, nova scotia, canada.
"i love lefthandedheart with all my being"
viết bởi miranda 23 Tháng tư, 2005