tìm từ bất kỳ, như là doxx:

legend in their own broadband chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?