tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

legs over shoulders chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?