tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
femanine Japapnese name meaning 'arrogant'
Leiko, get over here and mop the kitchen.
viết bởi Malice 12 Tháng tư, 2005