tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:
 
1.
lemon goon is a delicious frozen, slushie like alcoholic beverage.
To make lemon goon, freeze lemon squash and freeze white wine. When both are frozen combine the two in a cup with two-thirds lemon squash to one-third white wine.

Tastes better than lemon squash, doesnt taste at all like wine, and gets u pazZzzzZzzzzzz
viết bởi zzzZzzZZzZzzzzZZzzzz King 06 Tháng tư, 2010