tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The act of peeing into a girl's butt during anal sex
"I gave Tereasa a nasty lemon warhead on the last night of Greek Week"
viết bởi austinnnpurrymann 09 Tháng tư, 2014