tìm từ bất kỳ, như là spook:

leon m. goldstein. mr. poogs chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?