tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

less than lethal chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?