tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

let me hear your war cry chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?