tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Pussy licking. Originating from the Mueller yogurt advert 'Do you lick the lid of life?'
i like to lick the lid of life!
viết bởi Doc Flox 24 Tháng mười, 2008