tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To catch cold
I lick the pig earlier today, and now I cough up a lung
viết bởi The Future Farmers of America 12 Tháng năm, 2009