tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
when you go down on a homeless girl,slut,ho,or hood rat
dam josh u shouldnt ''lick the welcome mat''.
viết bởi flaversaver 13 Tháng chín, 2011