tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To be mashed. Stoned. Blackup. Red. Lean. Buzzing. Under the relaxing effect of marajuana.
Boy, this green is killer, I'm lickup
viết bởi Jackie-F 09 Tháng chín, 2005