tìm từ bất kỳ, như là bias:

lid cover shower chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?