tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

life's a fucking bitch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?