tìm từ bất kỳ, như là sex:

like a ds thats not portable chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?