tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
(Simile) Bleeding excessively.
This guy is like a haemophiliac in a bar brawl, get the fuckin doc!
viết bởi Gumba Gumba 26 Tháng năm, 2004