tìm từ bất kỳ, như là cunt:

like all MacGyver fans forget about ALF chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?