Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

like spitting into a cave chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?