tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

like throwing a sausage down the high street chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?