tìm từ bất kỳ, như là fluffer:

like throwing a sausage down the high street chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?