tìm từ bất kỳ, như là fleek:

like tyring to pick up a terd by its clean end chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?